Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího

nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.shopy24.cz (dále jen

„webové rozhraní“)


Správce osobních údajů:

KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

IČ: 06288600

není plátce DPH


zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 26499

Kontaktní údaje správce osobních údajů:

Adresa pro doručování: KAVEST Invest s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha

Telefonní číslo: 722 165 719

Kontaktní e-mail: info@shopy24.cz

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito

Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s vašimi osobními údaji a

souvisejících práv a povinností.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji?

        Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a

        přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o

        ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOÚ“) a zákonem

        č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů,

        ve znění pozdějších předpisů.

        Naše společnost má sídlo v České republice.

  1.2. Co jsou osobní údaje?

        Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat

        konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně):

      - identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození,

        pohlaví, přihlašovací jméno do uživatelského účtu;

      - kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní

        číslo, emailová adresa;

      - další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový

        identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu

        přístupů na webové rozhraní a další obdobné informace.

2. ZÍSKÁVÁNÍ A VYUŽÍVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje?

        Své osobní údaje nám poskytujete zejména při zřízení uživatelského účtu, případně při

        vyplnění objednávky prémiových služeb.

        Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání

        některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se

        dočtete v článku 5 těchto Zásad.

  2.2. Na jakém základě a pro jaké účely zpracováváme vaše osobní údaje?

      - Osobní údaje zadané při objednávce prémiových služeb můžeme bez vašeho

        výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem plnění

        smlouvy, tedy za účelem poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat

        za účelem splnění našich dalších zákonem stanovených povinností (zejména

        evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.). V souladu se zákonem o

        některých službách informační společnosti jsme dále oprávněni využít vaši e-

        mailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení týkajících se našich služeb

        obdobných těm, které jste si od nás objednali.

      - Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu můžeme bez vašeho

        výslovného souhlasu shromažďovat a zpracovávat výlučně za účelem umožnění

        přístupu, správy a vedení uživatelského účtu.

      - Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše

        osobní údaje zadané při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu

        zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu,

        případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili.

      - Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na

        základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní

        poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se

        s těmito Zásadami). Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies jsme

        oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste

        byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané

        prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské

        podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu.

        Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na

        základě vašeho souhlasu.

  2.3. Po jak dlouhou dobu údaje využíváme?

        Osobní údaje zadané v rámci objednávky prémiových služeb nebo v rámci registrace

        využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností.

        Pokud nám udělíte souhlas výslovný se zpracováním osobních údajů, budou údaje využity

        po dobu trvání účelu, pro který byl souhlas udělen.

3. VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OSOBNÍMI ÚDAJI

  3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

        Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného

        zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat.

        Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to:

      - prostřednictvím e-mailu zaslaného na naši kontaktní e-mailovou adresu;

      - telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle;

      - písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu;

      - v případě obchodních sdělení – způsobem, který je uveden v každém e-mailu

        obsahujícím obchodní sdělení (kliknutím na odhlašovací odkaz nebo jiným

        způsobem).

        Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby

        odvolání souhlasu se zpracováním.

  3.2. Právo na přístup k osobním údajům

        Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů.

        Pokud vaše údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a

        zejména k následujícím informacím:

      - účel zpracování;

      - kategorie zpracovávaných osobních údajů;

      - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny;

      - doba, po kterou budou osobní údaje uloženy.

        Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovávaných údajů. Za další kopie vám můžeme

        účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním

        těchto dalších kopií.

  3.3. Právo na opravu

        Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat

        bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

  3.4. Právo vznést námitku proti zpracování

        Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je

        zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv automatizovaného

        zpracování osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto

        účely dále zpracovávat.

  3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

        V případě, že:

      - osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo

        zpracovávány;

      - jste odvolali souhlas se zpracováním;

      - jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů osobních údajů;

      - osobní údaje byly zpracovávány protiprávně,

        máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali. Pokud neexistují zákonné

        důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

  3.6. Právo na omezení zpracování

        V případě, že:

      - popíráte přesnost svých osobních údajů;

      - je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování

        osobních údajů;

      - již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro

        určení, výkon či obhajobu právních nároků;

      - vznesete námitku proti zpracování,

        můžete požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. Při omezení

        zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen

        s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů.

        Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá

        omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět.

        Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu popření přesnosti údajů, trvá

        omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

  3.7. Právo na přenositelnost údajů

        Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném,

        běžně používaném a strojově čitelném formátu a předat je jinému správci osobních údajů.

  3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

        Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich

        kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného

        odkladu.

        Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením

        nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro

        ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou

        osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým

        podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

        Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení

        ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské

        unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

4. SPRÁVA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

  4.1. Jak spravujeme a zpracováváme vaše osobní údaje?

        Jsme správcem osobních údajů ve smyslu ZOOÚ a jsme vedeni v registru u Úřadu pro

        ochranu osobních údajů pod registračním číslem 00074335.

        Vaše osobní údaje pro nás zpracovává společnost __________. Případně můžeme pověřit i

        jiné zpracovatele osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám

        sdělíme na základě dotazu.

        Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou

        zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě

        neautomatizovaným způsobem.

  4.2. Komu předáváme vaše osobní údaje?

        V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávnění vaše

        osobní údaje předávat i dalším osobám (např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím

        se na splnění smlouvy či našich povinností). Osobní údaje nepředáváme žádné další osobě.

        Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii.

5. SOUBORY COOKIES

  5.1. Co jsou to cookies?

        Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení

        každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují analýzu způsobu užívání

        webového rozhraní.

        Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování

        webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném

        nastavení v internetovém prohlížeči.

        Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že

        nebudete moci plně využívat veškeré funkce webového rozhraní.

  5.2. Jaké cookies a pro jaké účely je webové rozhraní využívá?

        Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po

        ukončení prohlížení webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve

        vašem zařízení, dokud je nesmažete.

        Cookies, které využívá webové rozhraní, jsou následující:

        - cookies první strany – tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná

        se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé;

              o nezbytné cookies – umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívání

                 základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje;

              o výkonnostní cookies – slouží pro analýzu způsobu využívání webového

                 rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje

                 získané těmito cookies jsou anonymní;

        - cookies třetích stran – tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména

        našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují

        analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční

        cookies a cílené a reklamní cookies;

              o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím

                 zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich

                 prostřednictvím může docházet k získávání a zpracování osobních údajů;

              o cílené a reklamní cookies – slouží k zobrazování cílených reklam na

                 webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k

                 získávání a zpracování osobních údajů. Informace o tom, jak náš web

                 využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí,

                 inzerce a analýz.

  5.3. Používané služby společnosti Google

        Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované

        společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými

        prostřednictvím souborů cookies.

        Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, které od nás získává, a jak zpracování upravit

        nebo zakázat, dozvíte se tyto informace kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá

        data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.Tyto Zásady jsou platné a účinné od 14.08.2017.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace